TEENUSED

Tehniline valve

Tehniline valve on turvateenus, mis seisneb objekti valvamises tehniliste seadmete abil. Seadmed paigaldatakse kliendi objektile vastavalt tema soovidele ja vajadustele. Seadmed on ühendatud juhtimiskeskusega nii telefoniliinide kui raadiosaatjate kaudu.

Videovalve süsteem

Kaamerate abil on võimalik jälgida objektil toimuvat. Lisaks salvestist vaatamisele on videopilti võimalik jälgida nii telefonist kui arvutist. Kaamerapilt salvestub salvestisse ja seda on ka hiljem võimalus järgi vaadata.

Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse osutamisel viibib turvatöötaja pidevalt kliendi objektil ning tema tööülesanneteks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ja operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonide lahendamiseks.

Valveteenus

Kui Teil on valvesüsteem olemas siis on võimalik liituda valveteenusega. See tähendab, et kõik signaalid mis teie valvatavalt objektilt tulevad edastatakse läbi raadiosaatja, telefoniliini turvafirma keskusesse. Juhtimiskeskus tegutseb vastavalt kliendi ja turvafirma vahel sõlmitud lepingule.

Läbipääsusüsteem

Süsteem mille abil on võimalik kindlaks teha inimeste liikumine ruumides ja territooriumil. Süsteemi abil saab ka arvestada tööaega ja tõkestada ka mitte volitatud isikutel kõrvalistesse ruumidesse sissepääsemine.

Patrullteenus

Süstemaatiline kontrollreid kokkulepitud graafiku alusel. Teenus aitab hoida ja tagada avalikku korda ja heaolu ning objekti puutumatuse sissetungijate eest. Patrullteenuse käigus teeb turvatöötaja kohapeal objektil visuaalse vaatluse ja võtab tarvitusele meetmed ohuolukorra kõrvaldamiseks ning vajadusel tagab valveobjekti puutumatuse. Nähes kahtlustäratavat tegevust, informeerime sellest ka koheselt vara omanikke ning vajadusel politseid ja päästeametit.

Autoalarmid

Sõidukite valvamiseks mõeldud süsteem, mis ühendatakse auto elektrisüsteemiga.

ATS süsteemi hooldus

Vastavalt siseministri määrusele tuleb automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) regulaarselt hooldada. Süsteemi valdaja on kohustatud sõlmima süsteemi hooldajaga hoolduslepingu. Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleb hooldada kord kvartalis, seejuures tuleb kord aastas teostada süsteemi täishooldus.

Seadmete paigaldus

Kui Teil on juba seadmed olemas aga vajate nende paigaldust või hinnapakkumist selle kohta.

Vetelpääste

Rannavalve kujutab endast kahe valdkonna kombinatsiooni – vetelpääste ja avaliku korra valve. Rannavalvur on läbinud vastavakoolituse ja omandanud oskused päästmises ja esmaabis.

Isikukaitse

Teenust, mis tagab kliendi turvalisuse rünnete ja teiste väliste ohtude eest. Eriväljaõppega ihukaitsjad oskavad lahendada erinevaid konfliktsituatsioone tsiviliseeritud viisil, kiiresti ja tähelepanu äratamata. Vajadusel on nad võimelised kasutama nii käsivõitluse tehnikaid kui relvi.

Liiklus- ja parkimiskorraldus

Liikluskorraldajad on saanud vastava väljaõppe ning on kvalifikatsiooni omandanud turvatöötajad, kes aitavad nii tänavatel kui avalikel üritustel parkimist ja liiklust suunata. Liiklus-ja parkimiskorraldusteenus tagab liikluse nõuetekohase korralduse.

Rahavedu/Inkassatsioon

Sularahavedu on palju turvalisem ja soodsam, kui ettevõtte töötajate asemel teeb seda turvafirma. Transporditud kupüürid ja mündid saavad loendatud, kontrollitud ja korrektselt arveldusarvele kantud.

Automaatne häireedastus 112

Teenus, millega edastatakse objektilt tulekahjuteade automaatselt Päästeameti Häirekeskusesse Vastavalt siseministri määrusele: “Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” on kõrgendatud riskiga objektidel kohustuslik tulekahjuteadete edastamine Häirekeskusesse.
 

GPS autovalve

GPS autovalve on unikaalne autovalveteenus, mis võimaldab GPS jälgimisseadmete abil leida varastatud sõiduki kõikjalt Euroopast. Autosse paigaldatud seadmed edastavad signaali sõiduki asukohast teenusepakkuja juhtimiskeskusesse.

Sularahakäitlemise seadmed

Sularaha käitlemiseks mõeldud seadmed ( mündilugejad, paberrahalugejad jne.)

Kaubakaitsevahendid

Kaubakaitsesüsteemid aitavad vähendada poevargusi ja seeläbi vähendada kaupleja kulusid. Toodetele paigaldatakse turvaelemendid mis annavad maksmata kaubaga turvaväravatest läbi minnes helisignaali.

Sularahakäitlemise seadmed

Sularaha käitlemiseks mõeldud seadmed ( mündilugejad, paberrahalugejad jne.)

Kaubakaitsevahendid

Kaubakaitsesüsteemid aitavad vähendada poevargusi ja seeläbi vähendada kaupleja kulusid. Toodetele paigaldatakse turvaelemendid mis annavad maksmata kaubaga turvaväravatest läbi minnes helisignaali.

Kliendivoo juhtimise seadmed

Piletiautomaadist väljastatav number kindlustab koha järjekorras ilma vajaduseta kindlas rivis seista, vaid valida endale sobiv koht istumiseks või tutvuda samal ajal teiste teenuste või toodetega ning infotablool saab jälgida järjekorra muutumist, et õigel ajal teenindaja juurde pöörduda. Teenindajale kindlustab see võimaluse tegeleda korraga ühe kliendiga ning kutsuda järgmine alles siis kui on eelmisega seotud toimingud lõpetanud. Poodides kindlustab järjekorra süsteem, et ka pisemad ja vaiksemad kliendid saavad soovitud tähelepanu trügijate vahel.

Seifid, relvakapid

Seifid on raha ja väärisesemete turvaliseks hoiustamiseks mõeldud. Relvakapid relvade turvaliseks hoiustamiseks.

GPS jälgimine ja kütusekulu kontroll

Kiiruse kontroll: Satelliitsüsteemi abil on võimalik igal ajahetkel jälgida millise kiirusega liigub auto, samuti on võimalik koostada aruandeid vabalt valitava ajavahemiku kohta. Marsruudi kuvamisel lõigud millistel ületati lubatud kiirust kuvatakse tesitsuguse värviga (näiteks punasena). Samuti on võimalik häälestada vastavasisulised teated dispetserile kiirusreziimi rikkumiste kohta. Kütusekulu kontroll: Teil on alati võimalik vaadata kütuse taset paagis, koostada kütusekulu aruandeid (sealhulgas tühikäigul) ja saada teateid tankimistest või kütuse väljapumpamisest. Kütusekulu aruandeid saab mugavalt koostada nii tabeli kui graafiku vormis vastavalt Teie soovile. Mootori pöörete kontroll. See funktsioon on võimalik ainult siis kui ühendada satelliitsüsteem auto CAN võrguga. Informatsioon milline saabub süsteemi on sellisel juhul saadud mootori küljes olevatelt elektroonilisteat anduritest mis praktiliselt välistab vea võimaluse. Andmeid saab kasutada erinevate aruannete koostamisel (näiteks läbisõidu, kütusekulu või sõitude ja parkimiste aruanded). Selline aruandlus võimaldab analüüsida autojuhi sõidustiili ja vajadusel seda korrigeerida. Autoaku laetustaseme kontroll. Seda võimalust saab kasutada kõikide meie poolt pakutavate GPS-moodulite mudelitega. Aku laetustaseme jälgimine on eriti kasulik talvel, mil on kõige suurem tõenäosus aku ootamatuks tühjenemiseks. Selle lahenduse abil saate aku laetustaset igal ajal kontrollida.

ATS süsteem ( automaatne tulekahjusüsteem)

Süsteem, mis väljastab automaatselt teate objektil tekkinud tulekahjust või seadme enda töövalmidust ohustavast rikkest. ATS süsteemi tööd juhib keskseade. Tulekahju puhkemise korral edastavad erinevad tulekahjuandurid info suitsu, temperatuurimuutuse või leegi tekke kohta ruumis keskseadmele. Häire korral käivitatakse alarmid. Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõutakse eelkõige kõrgendatud riskiga objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning võivad tekkida suured varalised kahjud. ATS süsteemi kohustus sõltub hoones viibivate isikute arvust ja sellest, kas on kasutusel adresseeritud või konventsionaalne signalisatsioonisüsteem. Adresseeritud signalisatsioonisüsteem on süsteem, kus igal anduril on omaette aadress ning tulekahju korral tuvastab süsteem tulekahju asukoha anduri täpsusega. Konventsionaalse signalisatsioonisüsteemi korral grupeeritakse andurid 1 kuni 30 kaupa tsoonidesse ning tulekahju tekkimisel tuvastab süsteem tulekahju tsooni täpsusega.